Kryolan

Color Spray

Antal i lager 303 st

Nyanser

D34 Yellow
2
D30 Pink
6
D29 Opaque
 
-
D43 Marine blue
22
D32 Azur blue
6
D28 Turquoise
13
D331 Orange
6
D33 Green
3
D31 Zinnober
2
D42 Dark red
13
D27 Opaque titian
7
D35 Aubergine
8
D45 Gold blond
2
D36 Opaque blond
7
D37 Loamy yellow
1
D46 Light brown
8
D44 Chestnut brown
14
D41 Opaque brown
10
D20 White
33
D19 Grey
29
D38 Dirty grey
12
D40 Black
40
D39 Pearl grey
6
D21 Silver
10
D23 Gold
20
D22 Copper
23
D25 Metallic red
 
-

Artikelnr: 2250


Beskrivning

Vattenlöslig hårfärg. Urtvättbara ur normalt hår. Kraftigt blekta eller preparerade hår- testa först. Aerosolspray.

Kryolan

Color Spray

Antal i lager 303 st

Nyanser

D34 Yellow
2
D30 Pink
6
D29 Opaque
 
-
D43 Marine blue
22
D32 Azur blue
6
D28 Turquoise
13
D331 Orange
6
D33 Green
3
D31 Zinnober
2
D42 Dark red
13
D27 Opaque titian
7
D35 Aubergine
8
D45 Gold blond
2
D36 Opaque blond
7
D37 Loamy yellow
1
D46 Light brown
8
D44 Chestnut brown
14
D41 Opaque brown
10
D20 White
33
D19 Grey
29
D38 Dirty grey
12
D40 Black
40
D39 Pearl grey
6
D21 Silver
10
D23 Gold
20
D22 Copper
23
D25 Metallic red
 
-

Artikelnr: 2250


Beskrivning

Vattenlöslig hårfärg. Urtvättbara ur normalt hår. Kraftigt blekta eller preparerade hår- testa först. Aerosolspray.

Kryolan

Color Spray

Antal i lager 303 st

Artikelnr: 2250

Visat 284 gånger


Beskrivning

Vattenlöslig hårfärg. Urtvättbara ur normalt hår. Kraftigt blekta eller preparerade hår- testa först. Aerosolspray.

 

Nyanser

D34 Yellow
2
D30 Pink
6
D29 Opaque
 
-
D43 Marine blue
22
D32 Azur blue
6
D28 Turquoise
13
D331 Orange
6
D33 Green
3
D31 Zinnober
2
D42 Dark red
13
D27 Opaque titian
7
D35 Aubergine
8
D45 Gold blond
2
D36 Opaque blond
7
D37 Loamy yellow
1
D46 Light brown
8
D44 Chestnut brown
14
D41 Opaque brown
10
D20 White
33
D19 Grey
29
D38 Dirty grey
12
D40 Black
40
D39 Pearl grey
6
D21 Silver
10
D23 Gold
20
D22 Copper
23
D25 Metallic red
 
-