Kryolan

Color Spray

Antal i lager 288 st

Nyanser

D34 Yellow
3
D30 Pink
8
D29 Opaque
2
D43 Marine blue
25
D32 Azur blue
7
D28 Turquoise
14
D331 Orange
7
D33 Green
11
D31 Zinnober
10
D42 Dark red
15
D27 Opaque titian
8
D35 Aubergine
8
D45 Gold blond
4
D36 Opaque blond
7
D37 Loamy yellow
1
D46 Light brown
8
D44 Chestnut brown
15
D41 Opaque brown
11
D20 White
59
D19 Grey
39
D38 Dirty grey
15
D40 Black
46
D39 Pearl grey
8
D21 Silver
16
D23 Gold
20
D22 Copper
25
D25 Metallic red
 
-

Artikelnr: 2250


Beskrivning

Vattenlöslig hårfärg. Urtvättbara ur normalt hår. Kraftigt blekta eller preparerade hår- testa först. Aerosolspray.

Kryolan

Color Spray

Antal i lager 288 st

Nyanser

D34 Yellow
3
D30 Pink
8
D29 Opaque
2
D43 Marine blue
25
D32 Azur blue
7
D28 Turquoise
14
D331 Orange
7
D33 Green
11
D31 Zinnober
10
D42 Dark red
15
D27 Opaque titian
8
D35 Aubergine
8
D45 Gold blond
4
D36 Opaque blond
7
D37 Loamy yellow
1
D46 Light brown
8
D44 Chestnut brown
15
D41 Opaque brown
11
D20 White
59
D19 Grey
39
D38 Dirty grey
15
D40 Black
46
D39 Pearl grey
8
D21 Silver
16
D23 Gold
20
D22 Copper
25
D25 Metallic red
 
-

Artikelnr: 2250


Beskrivning

Vattenlöslig hårfärg. Urtvättbara ur normalt hår. Kraftigt blekta eller preparerade hår- testa först. Aerosolspray.

Kryolan

Color Spray

Antal i lager 288 st

Artikelnr: 2250

Visat 182 gånger


Beskrivning

Vattenlöslig hårfärg. Urtvättbara ur normalt hår. Kraftigt blekta eller preparerade hår- testa först. Aerosolspray.

 

Nyanser

D34 Yellow
3
D30 Pink
8
D29 Opaque
2
D43 Marine blue
25
D32 Azur blue
7
D28 Turquoise
14
D331 Orange
7
D33 Green
11
D31 Zinnober
10
D42 Dark red
15
D27 Opaque titian
8
D35 Aubergine
8
D45 Gold blond
4
D36 Opaque blond
7
D37 Loamy yellow
1
D46 Light brown
8
D44 Chestnut brown
15
D41 Opaque brown
11
D20 White
59
D19 Grey
39
D38 Dirty grey
15
D40 Black
46
D39 Pearl grey
8
D21 Silver
16
D23 Gold
20
D22 Copper
25
D25 Metallic red
 
-