Kryolan

Color Spray

Antal i lager 330 st

Nyanser

D34 Yellow
3
D30 Pink
9
D29 Opaque
3
D43 Marine blue
17
D32 Azur blue
1
D28 Turquoise
15
D331 Orange
1
D33 Green
13
D31 Zinnober
2
D42 Dark red
16
D27 Opaque titian
8
D35 Aubergine
8
D45 Gold blond
4
D36 Opaque blond
2
D37 Loamy yellow
1
D46 Light brown
 
-
D44 Chestnut brown
15
D41 Opaque brown
11
D20 White
19
D19 Grey
51
D38 Dirty grey
15
D40 Black
49
D39 Pearl grey
2
D21 Silver
18
D23 Gold
23
D22 Copper
20
D25 Metallic red
 
-

Artikelnr: 2250


Beskrivning

Vattenlöslig hårfärg. Urtvättbara ur normalt hår. Kraftigt blekta eller preparerade hår- testa först. Aerosolspray.

Kryolan

Color Spray

Antal i lager 330 st

Nyanser

D34 Yellow
3
D30 Pink
9
D29 Opaque
3
D43 Marine blue
17
D32 Azur blue
1
D28 Turquoise
15
D331 Orange
1
D33 Green
13
D31 Zinnober
2
D42 Dark red
16
D27 Opaque titian
8
D35 Aubergine
8
D45 Gold blond
4
D36 Opaque blond
2
D37 Loamy yellow
1
D46 Light brown
 
-
D44 Chestnut brown
15
D41 Opaque brown
11
D20 White
19
D19 Grey
51
D38 Dirty grey
15
D40 Black
49
D39 Pearl grey
2
D21 Silver
18
D23 Gold
23
D22 Copper
20
D25 Metallic red
 
-

Artikelnr: 2250


Beskrivning

Vattenlöslig hårfärg. Urtvättbara ur normalt hår. Kraftigt blekta eller preparerade hår- testa först. Aerosolspray.

Kryolan

Color Spray

Antal i lager 330 st

Artikelnr: 2250

Visat 127 gånger


Beskrivning

Vattenlöslig hårfärg. Urtvättbara ur normalt hår. Kraftigt blekta eller preparerade hår- testa först. Aerosolspray.

 

Nyanser

D34 Yellow
3
D30 Pink
9
D29 Opaque
3
D43 Marine blue
17
D32 Azur blue
1
D28 Turquoise
15
D331 Orange
1
D33 Green
13
D31 Zinnober
2
D42 Dark red
16
D27 Opaque titian
8
D35 Aubergine
8
D45 Gold blond
4
D36 Opaque blond
2
D37 Loamy yellow
1
D46 Light brown
 
-
D44 Chestnut brown
15
D41 Opaque brown
11
D20 White
19
D19 Grey
51
D38 Dirty grey
15
D40 Black
49
D39 Pearl grey
2
D21 Silver
18
D23 Gold
23
D22 Copper
20
D25 Metallic red
 
-